Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

w Tarnowie

Kierunki kształcenia

Typy szkół:     Technikum Nr 6

                       Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4

 Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

I. TECHNIKUM Nr 6

zawód:  technik pojazdów samochodowych

Umiejętności nabyte przez ucznia to m.in.:

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną, katalogami i normami oraz dokumentacją technologiczną montażu i naprawy,
 • wykorzystanie metod diagnostyki pojazdów samochodowych w celu oceny stanu technicznego i naprawy pojazdu,
 • obsługa typowych maszyn i urządzeń do diagnostyki, naprawy oraz kontroli pojazdów samochodowych po naprawie,
 • wykorzystywanie techniki komputerowej w praktyce

zawód: technik mechanik

Umiejętności nabyte przez ucznia to m.in.:

 • wytwarzanie części maszyn i urządzeń
 • dokonywanie montażu maszyn i urządzeń
 • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń
 • organizowanie procesu produkcji

zawód: technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii

Umiejętności nabyte przez ucznia to m.in.:

 • wykonywanie czynności i operacji fryzjerskich
 • posiadanie zdolności komunikowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji
 • akceptowanie zmian w zawodzie wraz z przystosowaniem się do nich
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

II. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 4

zawód: mechanik pojazdów samochodowych – 3 lata

Umiejętności nabyte przez ucznia to m.in.:

 • ocena stanu technicznego pojazdów i zespołów z wykorzystaniem metod diagnostyki samochodowej (w tym diagnozowania wspomaganego komputerem)
 • zdolność wymiany zespołów i części oraz statycznie i dynamicznie wirujących części maszyn
 • obsługiwanie typowych urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych
 • wykorzystywanie techniki komputerowej w praktyce warsztatowej 

zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych- 3 lata

Uczeń uczy się m.in.:

 • instalować zabezpieczenia w pojazdach samochodowych
 • montować oraz uruchamiać samochodowe urządzenia elektryczne
 • lokalizować i usuwać usterki i uszkodzenia instalacji elektrycznej i elektronicznej w pojazdach samochodowych
 • przeprowadzać diagnostykę urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów. 

zawód: blacharz samochodowy-3 lata

Uczeń uczy się m.in.:

 • rozpoznawać rodzaje zużyć elementów nadwozi pojazdów
 • rozróżniać materiały stosowane w blacharstwie samochodowym
 • wykonywać napraw nadwozi pojazdów samochodowych

zawód: fryzjer – 3 lata

Umiejętności nabyte przez ucznia to min.:

 • akceptowanie zmian w zawodzie wraz z przystosowaniem się do nich
 • umiejętność korzystania z literatury fachowej oraz innych źródeł w celu samokształcenia
 • wykonywanie czynności i operacji fryzjerskich
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

zawód: mechanik motocyklowy – 3 lata  NOWOŚĆ

Umiejętności nabyte przez ucznia to m.in.:

 • ocena stanu technicznego pojazdów i zespołów z wykorzystaniem metod diagnostyki motocyklowej
 • zdolność wymiany zespołów i części oraz statycznie i dynamicznie wirujących części
 • obsługiwanie typowych urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych
 • wykorzystywanie techniki komputerowej w praktyce warsztatowej

zawód: operator urządzeń przemysłu szklarskiego – 3 lata  NOWOŚĆ

dajemy praktykę i gwarantujemy zatrudnienie po ukończeniu szkoły - podpisana odpowiednia umowa z zakładem pracy